Milana Jovanov, diplomirani psiholog - master
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Email
 milana.jovanov@yahoo.com


Datum rođenja
 18.01.1990.


Obrazovanje
2014.Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu - Doktorske akademske studije
2012-2014.Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu - Master akademske studije (Prosečna ocena: 10.00)
2009-2012.Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu - Osnovne akademske studije (Prosečna ocena: 9,25)


Profesionalno angažovanje
novembar 2014. Okružni zatvor u Zrenjaninu (savetnik-vaspitač)


Praksa tokom studija
januar 2014.Klinika za neurologiju i psihijatriju, Novi Sad
april 2013. - maj 2013. Marketing agencija „Head made“ d.o.o., Novi Sad
jul 2012. - oktobar 2012. Naučno-stručni skup „TraNSferov 5. susret studenata psihologije“


Saradnja na projektima
2013-2014.saradnik na projektu „Istraživanje vršnjačkog nasilja među srednjoškolskom omladinom“, Gradska uprava za sport i omladinu, Novi Sad.
2011–2014.učesnik na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
mart 2012. - novembar 2012.Centar Srce, Novi Sad - volonter


Objavljeni radovi
Otašević, B., Jovanov, M. i Oljača, M. (2014). Razlike u dimenzijama agresivnosti između nasilnih i nenasilnih prestupnika i pripadnika opšte populacije. Primenjena psihologija, 7(4), 565 – 579.

Saopštenja na naučnim skupovima
Grujić, A., Oljača M., Nenadić, F., Raković, S., Jovanov, M., Milovanović., I (2012). Konstrukcija i interne metrijske karakteristike novog upitnika za procenu empatije. Usmeno izlaganje na 60. Naučno-stručni skupu psihologa Srbije ,,Merenje i procena u psihologiji”, Beograd, 30. maj - 02. jun 2012. Društvo psihologa Srbije, Beograd. Knjiga rezimea strana 52. ISBN 978-86-83797-93-6.
Jordanov, M., Jovanov, M., Smederevac, S. (2014). Generisanje skale Impulsivnost na osnovu stavki simuliranih IPIP verzija BIS/BAS skale, MPQ I TCI. Usmeno izlaganje na XX Naučnom skupu ,,Empirijska istraživanja u psihologiji”, Beograd, 28-30 mart 2014., Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju., Knjiga rezimea str. 181. ISBN 978-86-88803-47-2
Jovanov, M., Oljača, M., Otašević, B. (2014). Kognitivne razlike u percepciji nasilnih oblika ponašanja među zatvorskom i nezatvorskom populacijom. Usmeno izlaganje na konferenciji „Treći sarajevski dani psihologije“, Sarajevo, 25.-26. April 2014. Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Knjiga rezimea, strana 94 - 95. ISBN 978-9958-625-48-0.
Jovanov, M., Raković, S. (2014). Sklonost ka fizičkom i emocionalnom nasilju: faktori rizika i protektivni faktori. Usmeno izlaganje na konferenciji “62. Sabor psihologa Srbije”, Zlatibor,28.- 30. Maj 2014. Seminarska sala, vila “Romanija”. Knjiga rezimea, strana 104-105. ISBN: 978-86-89377-10-1
Mitrović, D., Jordanov, M. i Jovanov, M. (2013). Dimenzije traženja senzacija u svetlu genskih i sredinskih činilaca. Usmeno izlaganje na naučno-stručnom skupu „Savremeni trendovi u psihologiji“, Novi Sad, 11.- 13. oktobar 2013. Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju. Knjiga rezimea, strana 45-46. ISBN: 979-86-6065-174-9
Oljača, M., Otašević, B. i Jovanov, M. (2014). Kriminalno i nasilno ponašanje i osobine ličnosti. Usmeno izlaganje na konferenciji “62. Sabor psihologa Srbije”, Zlatibor, 28.- 30. Maj 2014. Seminarska sala, vila “Romanija”. Knjiga rezimea, strana 29-30. ISBN: 978-86-89377-10-1
Popov, B., Matanović, J., Slijepčević, V., Grujić, N., Jovanov, M. i Raković, S. (2013). Koje emocije na poslu nas najviše iscrpljuju? Test REBT modela emocija u predikciji izgaranja. Usmeno izlaganje na naučno-stručnom skupu „Savremeni trendovi u psihologiji“, Novi Sad, 11.- 13.oktobar 2013., Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju. Knjiga rezimea, strana 66-67. ISBN: 979-86-6065-174-9

 
© 2011 MyDay Interactive