Prof. dr Jasmina Kodžopeljić
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Email
 psijk@ff.uns.ac.rs


Datum rođenja
 30.6.1964.


Naučna i stručna zvanja
od 2009.Vanredni profesor na Odseku za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
od 2009.Koordinator akademskih master studija Odseka za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2004-2009.Docent na Odseku za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2003.Doktor psiholoških nauka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
1996-2003.Asistent na Odseku za psihologiju Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
1995.Magistar psiholoških nauka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1988-1995.Asistent-pripravnik na Odseku za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Administrativne pozicije
od 2012.Šef Odseka za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2008 – 2011.Glavni i odgovorni urednik časopisa "Primenjena psihologija"


Dodatna usavršavanja i specijalizacije
1999.DAAD stipendija, tromesečni boravak na Univerzitetu u Regensburgu


Članstvo u naučnim i strukovnim udruženjima
Član Društva psihologa Srbije


Učešće na projektima
2011-2014.učesnik na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
2011-2014.učesnik na projektu Pokrajinskog sekretarijata za prosvetu i nauku AP Vojvodine Nasilje u savremenom društvu – kontekstualni i dispozicionalni činioci
2010-2011.rukovodilac istraživačkog tima projekta UNICEF Kancelarije u Beogradu i Pokrajinskog sekretarijat za obrazovanje AP Vojvodine Škola bez nasilja
2006-2010.učesnik na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije Psihološke karakteristike društva u tranziciji
2006-2010.učesnik na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije Uloga studenata u reformi visokog obrazovanja: Socio-psihološke determinante primene Bolonjske deklaracije
2005-2006.učesnik na projektu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije Integracija romske dece u školski sistem Srbije
2004-2005.učesnik u stručno-istraživačkom projektu Pedagoškog zavoda Vojvodine Analiza pedagoških časopisa
2001-2005.učesnik na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije Stanje, faktori i razvoj evropskog identiteta u Srbiji i Crnoj Gori


Objavljeni radovi
Monografije i zbornici radova
Kodžopeljić, J. (2008). Metajezički aspekti zrelosti za polazak u školu. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.
Članci u međunarodnim časopisima
Mitrović, D., Smederevac, S., Čolović, P., Kodžopeljić, J., & Dinić, B. (2014). Personality prototypes based on dimensions of the revised reinforcement sensitivity theory among prisoners and non-prisoners. Personality and Individual Differences, 69, 50 - 55.
Kodžopeljić, J., Smederevac, S., Mitrović, D., Dinić, B., & Čolović, P. (2014). School Bullying in Adolescence and Personality Traits A Person-Centered Approach. Journal of interpersonal violence, 29, 736-757.
Genc, L., and Kodžopeljić, J. (1991). Exposure to two languages in the preschool period: metalinguistic development and acquisition of reading. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 12(3), 137-163.
Članci u časopisima nacionalnog nivoa
Pekić, J., Kodžopeljić, J. (2014). Distinktivni profili porodica akademski darovitih adolescenata. Primenjena psihologja, vol.7, br.3, 449-468.
Kodžopeljić, J., Dinić, B., Čolović, P. (2014). Validacija Upitnika za procenu nasilnog ponašanja kod odraslih. Primenjena psihologija, vol. 7, dodatak, 255-276.
Čolović, P., Kodžopeljić, J., Nikolašević, Ž. (2014). Upitnik PRONA: Procena vršnjačkog nasilja kod učenika osnovnih i srednjih škola. Primenjena psihologija, vol. 7, dodatak, 277-296.
Bojinović, J., Kodžopeljić, J. i Pekić, J. (2013). Motivacija za učenje i prokrastinacija kao prediktori podbacivanja učenika u školi. Nastava i vaspitanje, LXII(1), 5-25.
Pekić, J., Kodžopeljić, J. i Genc A. (2013). Uloga porodice u razvoju darovitosti – porodična podrška/stimulacija i porodična kohezivnost/adaptabilnost. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXXVIII-2, 111-127.
Mihić, V., Kodžopeljić, J. (2012). Skala medijske pismenosti – SMP-NS: faktorksa struktura i metrijske karakteristike. Pedagoška stvarnost, 4, 729-742. 
Kodžopeljić, J., Pekić, J., i Genc, A. (2008). Relacije između vaspitnih stavova roditelja i autoritarnosti dece, Pedagoška stvarnost, 9-10, 1027-1036.
Kodžopeljić, J., i Franceško, M. (2007). Vrednovanje kvaliteta nastavnog procesa: Uporedna analiza procena studenata obuhvaćenih različitim fazama reforme, Nastava i vaspitanje, 3, 244–263.
Franceško, M., Kodžopeljić, J., i Janičić, B. (2006). Prediktori socijalnog identiteta na dimenziji nacionalni-evropski. Sociologija, XLVIII(4), 309–326.
Franceško, M., Kodžopeljić, J., and Mihić, V. (2005). European identity in Serbia and Montenegro.Psihologija, 38(2), 149-165.
Franceško, M., Kodžopeljić, J., i Mihić, V. (2002). Neki socio-demografski i psihološki korelati motiva postignuća, Psihologija, 35(1-2), 65-78.
Bala, G., i Kodžopeljić, J. (2001). Interne metrijske karakteristike Kettwig testa (forma A) za procenu zrelosti dece za školu. Pedagoška stvarnost, 7-8, 604-611.
Majstorović, N., Kodžopeljić, J., i Mirković, S. (1999). Povezanost vaspitnih stavova roditelja i konformizma njihove dece. Pedagoška stvarnost, 1-2, 109-123.
Franceško, M., i Kodžopeljić, J. (1998). Značaj povratne informacije u procesu učenja. Norma, 2-3, 81-91.
Kodžopeljić, J., Genc, L., i Jevremović, V. (1998). Faktori razvoja sposobnosti fonemske segmentacije reči na predškolskom uzrastu. Godišnjak Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, XXVI, 189-199.
Kodžopeljić, J. (1997). Svest o rečima kao faktor usvajanja čitanja, Psihologija, 3, 231-240.
Kodžopeljić, J. (1996). Metalingvistički preduslovi uspešnog usvajanja čitanja, Psihologija, 1, 35-48.
Kodžopeljić, J. (1996). Prisustvo metalingvističkih sposobnosti na predškolskom uzrastu,Pedagoška stvarnost, 7-8, 483-493.
Genc, L., i Kodžopeljić, J. (1995). Neke determinante sposobnosti fonemske segmentacije reči.Pedagoška stvarnost, 1-2, 90-105.
Kodžopeljić, J. (1991). Neke determinante slogovne segmentacije reči. Zbornik Instituta za pedagogiju, 9, 27-36.
Genc, L., Kodžopeljić, J., i Majstorović N. (1989). Učenje stranog jezika na predškolskom uzrastu i sposobnost jezičke analize, Psihologija, 1-2, 5-15.
Poglavlja u monografijama i zbornicima radova
Kodžopeljić, J. (2013). Pretpostavke za usvajanje veštine čitanja. (pp.120-144). U D. Lalović (ur.). Teorijski i primenjeni aspektipsihologije čitanja. Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za psihologiju, Akademska misao, Beograd. 
 Kodžopeljić, J., Smederevac, S., i Čolović, P. (2010). Razlike u učestalosti i oblicima nasilnog ponašanja između učenika osnovnih i srednjih škola. Primenjena psihologija, 3(4), 289-305.
 Kodžopeljić, J. (2010). Procena vaspitnih stavova. U M. Biro, S. Smederevac, i Z. Novović (Ur.),Procena psiholoških i psihopatoloških fenomena (str. 165-178). Beograd: Centar za pimenjenu psihologiju.
 Kodžopeljić, J., Pekić, J., i Genc, l. (2009). Procena vaspitnih stavova prema dvodimenzionalnom modelu vaspitanja. U M. Zotović, J. Petrović, i I. Mihić (Ur.), Psihološka procena porodice: mogućnosti i ograničenja (str. 51-61). Novi Sad: Filozofski fakultet.
 Kodžopeljić, J., Štula, J., i Genc, L. (2007). Konstrukcija skale za merenje vaspitnih stavova. U O. Gajić (Ur.), Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja (str. 467–473). Novi Sad: Odsek za pedagogiju, Filozofski fakultet.
Kodžopeljić, J. (2007). Metajezički razvoj i prošireno jezičko iskustvo. U J. Szalma (Ur.) Jezik,obrazovanje, nauka, kultura, zaštita ljudskih i manjinskih prava u Vojvodini i zemljama u tranziciji (str. 94-105). Novi Sad: VANU.
 Franceško, M., Kodžopeljić, J., i Gavrilov-Jerković, V. (2005). Polazne premise plana i programa Odseka za psihologiju. U M. Franceško, i M. Zotović (Ur.), Ličnost u višekulturnom društvu,5, Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji (str. 7-25). Novi Sad: Odsek za psihologiju.
 Franceško, M., Kodžopeljić, J., Štula, J., i Mihić, V., (2005). Evropski identitet u Srbiji i Crnoj Gori: relacije sa psihološkim i sociodemografskim faktorima. U M. Franceško, i M. Zotović (Ur.),Ličnost u višekulturnom društvu, 5, Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji (str. 34-48). Novi Sad: Odsek za psihologiju.
 Kodžopeljić, J., i Čukić, B. (2002). Relacije organizacijskih vrednosti i kulturnih obrazaca organizacijskog ponašanja kod srednjoškolaca. U B. Čukić, i M. Franceško (Ur.), Ličnost u višekulturnom društvu, 4, Organizacijska multikulturalnost i evropski identitet (str. 84-88). Novi Sad: Odsek za psihologiju.
 Kodžopeljić, J., Šakotić, J., i Janičić, B. (2002). Struktura skale kolektivizma i individualizma-KOIN2002. U B. Čukić, i M. Franceško (Ur.), Ličnost u višekulturnom društvu, 4,Organizacijska multikulturalnost i evropski identitet (str. 115-123). Novi Sad: Odsek za psihologiju.
 Franceško, M., Kodžopeljić, J., Majstorović, N., i Mihić, V. (2002). Aspekti evropskog identiteta operacionalizovani skalom EUROID2002. U B. Čukić, i M. Franceško (Ur.), Ličnost u višekulturnom društvu, 4, Organizacijska multikulturalnost i evropski identitet (str. 105-114). Novi Sad: Odsek za psihologiju.
 Kodžopeljić, J., i Genc L. (1996). Fonemska svest kao faktor usvajanja čitanja. U M. Franceško, i M. Zotović (Ur.), Ličnost u višekulturnom društvu, 3 (str. 45-54). Novi Sad: Odsek za psihologiju.
 Kodžopeljić, J. (1995). Formiranje pojma reči kod dece. U Đ. Đurić (Ur.), Ličnost u višekulturnom društvu, 2 (str. 218-223). Novi Sad: Odsek za psihologiju.
 Genc, L., i Kodžopeljić J. (1995). Porodično vaspitanje i dimenzije ličnosti. U Đ. Đurić (Ur.),Ličnost u višekulturnom društvu, 2 (str. 70-81). Novi Sad: Odsek za psihologiju.
 Ruk, Đ., i Kodžopeljić, J. (1995). Psihološka struktura i razvojni aspekti rigidnosti kao dimenzije ličnosti. U Đ. Đurić (Ur.), Ličnost u višekulturnom društvu, 2 (str. 210-217). Novi Sad: Odsek za psihologiju.
 Genc, L., Petrović, V., Ruk, Đ., Kodžopeljić, J., i Majstorović, N. (1991). Razvoj ličnosti u višekulturnoj sredini. Zbornik istraživačkih radova 1986-1990., 127-137.

Saopštenja na međunarodnim skupovima
Mitrović, D., Čolović, P., Kodžopeljić, J. (2013). Personality types based on Seven-factor lexical model in children aged 11-14, Poster presented at the ISSID 2013 Conference, Barcelona, Spain. Personality and Individual Differences, Volumen 60, Supplement, April 2014, Pages 65. 
 Čolović, P., Mitrović, D., Kodžopeljić, J. (2013). Personality types based on Gray`s model predict phzsical violence in males, Poster presented at the ISSID 2013 Conference, Barcelona; Personality and Individual Differences, Volumen 60, Supplement, April 2014, Pages 65. 
 Dinić, B., Sokolovska, V., & Kodžopeljić, J. (2014). Peer violence and gender: mediation role of affective and cognitive empathy. Poster prezentovan na skupu XIX. Dani psihologije u Zadru, Zadar, Hrvatska, knjiga rezimea 193. 
 Kodžopeljić, J., Franceško, M., and Mihić, V. (2005). Psychological characteristics of the subjekts with different structures of social identity. Paper presented at the ISPP 28th Annual Scientific Meeting, Tornoto, Canada.
 Franceško, M., Kodžopeljić, and J., Mihić, V. (2004). Relations between European identity and socio-demographic characteristics of the inhabitants of Serbia and Montenegro. Paper presented at the ISPP Twenty-Seventh Annual Scientific Meeting, Lund, Sweden.
 Franceško, M., Kodžopeljić, J., and Janičić, B. (2005). Sociodenographic and psychological predictors of european identity. Paper presented at the ISPP 28th Annual Scientific Meeting, Tornoto, Canada.
Kodžopeljić, J., Mihić, V., and Janičić, B. (2005). Relation between european and national identity and rigidity as a personality trait. Paper presented at the 9th European Congress of Psychology, Granada, Spain.

Saopštenja na skupovima nacionalnog nivoa
Kodžopeljić, J. (2010). Učestalost i oblici nasilja u srednjim školama u Vojovodini, Saopštenje na 58. naučno-stručnom skupu Sabor psihologa Srbije, Zlatibor, 26-29. maj 2010.
Čolović, P., Kodžopeljić, J. (2010). Vršnjačko nasilje u osnovnim i srednjim školama: manifestacije i determinante, Saopštenje na 58. naučno-stručnom skupu Sabor psihologa Srbije, Zlatibor, 26-29. maj 2010.
Smederevac, S., Kodžopeljić, J. (2010). Reakcije na vršnjačko nasilje u srednjoj školi, Saopštenje na 58. naučno-stručnom skupu Sabor psihologa Srbije, Zlatibor, 26-29. maj 2010.
Kodžopeljić, J., Smederevac, S., Dinić, B. (2010). Prediktori učestalosti vršnjačkog nasilja u srednjoj školi. Poster prezentacija na III Znastvenonaučnom skupu „Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Društvo psihologa Osijek, knjiga rezimea, str. 93.
Dinić, B., Kodžopeljić, J., Čolović, P. (2010). Korelati psihološkog i fizičkog nasilja kod srednjoškolaca. Poster prezentacija na III Znastvenonaučnom skupu „Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Društvo psihologa Osijek, knjiga rezimea, str. 91.
Mitrović, D., Kodžopeljić, J., & Čolović, P. (2011). Prediktori nasilnog ponašanja na osnovnoškolskom uzrastu: osobine ličnosti dece i vaspitni stavovi roditelja. Naučno-stručni skup „Savremeni trendovi u psihologiji“, Odsek za psihologiju , Filozofski fakultet, Novi Sad (14 – 16. oktobar).
Kodžopeljić, J., Mihić, V. (2011). Relacije između medijske pismenosti učenika i tipova vrednosti zasnovanih na Švarcovoj teoriji. Naučno-stručni skup „Savremeni trendovi u psihologiji“, Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad (14 – 16. oktobar).
Dinic, B., Kodžopeljić, J., Smedrevac, S., Mitrović, D. i Čolović, P. (2012). Vaspitni stavovi, uticaj vršnjaka i medija kao prediktori fizičkog i psihološkog nasilja na srednjoškolskom uzrastu: polne razlike. Rad prezentovan na Naučno-stručnom skupu Drugi Sarajevski dani psihologije, Sarajevo, BiH.
Kodžopeljić, J., Pekić, J. (2012). Socioemocionalna zrelost za školu i uspeh učenika prvog razreda osnovne škole. Poster prezentacija na 60. naučno-stručnom skupu Sabor psihologa Srbije, knjiga rezimea, str. 229.
Milovanović, I., Čolović, P., Kodžopeljić, J., Mitrović, D. (2012). Uloge u vršnjačkom nasilju na starijem osnovnoškolskom uzrastu i osobine ličnosti – tipološki pristup. Saopštenje u okviru simpozijuma na 60. naučno-stručnom skupu Sabor psihologa Srbije, knjiga rezime, str. 32.
Pekić, J., Trbojević, J. i Kodžopeljić, J. (2013). Relacije vaspitnih stilova sa strahom od negativne evaluacije i negativnom slikom o sebi u socijalnim situacijama. Usmeno saopštenje na međunarodnom naučno-stručnom skupu „Savremeni trendovi u psihologiji“, Novi Sad, 11-13. oktobar, Knjiga rezimea, str. 129-131.
Kodžopeljić, J., Pekić, J., i Trbojević, J. (2013). Relacije straha od negativne evaluacije i negativne slike o sebi sa akademskim postignućem studenata. Poster prezentacija na međunarodnom naučno- stručnom skupu „Savremeni trendovi u psihologiji“, Novi Sad, 11-13. oktobar, Knjiga rezimea, str. 262-263.
Bugarski Ignjatović, V., Kodžopeljić, J., Nikolašević, Ž., Nenadić. F. (2013). Kognitivne sposobnosti u svetlu naslednih i sredinskih činilaca. Usmeno saopštenje na međunarodnom naučno-stručnom skupu „Savremeni trendovi u psihologiji“, Novi Sad, 11-13. oktobar, Knjiga rezimea, str. 43-44.
Pekić, J., Kodžopeljić, J. i Trbojević, J. (2013). Karakteristike porodica sa akademski darovitim adolescentom. Poster prezentacija na 61. naučno-stručnom skupu psihologa Srbije – Sabor: „Tri lica psihologije – interdisciplinarnost savremene psihologije”, Donji Milanovac, 29. maj-1. jun, Knjiga rezimea, str. 110-111. 
Franceško, M., Kodžopeljić, J., i Mihić, V. (2003). Stepen izraženosti i struktura evropskog identiteta kod stanovnika Srbije i Crne Gore. Rad prezentovan na XVI Danima Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, RH.
Šakotić, J., i Kodžopeljić, J. (2003). Operacionalizacija lokusa kontrole skalom LOK2003. Rad prezentovan na XVI Danima Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, RH.

 
© 2011 MyDay Interactive