Željka Nikolašević, doktor psiholoških nauka
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Email
 zeljkanikolasevic@ff.uns.ac.rs


Datum rođenja
 21.11.1981.


Obrazovanje
2016.Doktor psiholoških nauka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2010.Master psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2006.Diplomirani psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Naučna zvanja
od 2011.Saradnik-istraživač na Odseku za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Prethodno profesionalno iskustvo
2011 - 2014.Psiholog na Klinici za neurologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
2009-2010.Saradnik na sprovođenju i praćenju programa "MENSA – NTC sistem učenja", MENSA Srbije - Odsek za darovite, Nikola Tesla centar, Novi Sad
2008-2009.Analitičar u Sektoru za istraživanje tržišta i javnog mnjenja, Ninamedia d.o.o., Novi Sad


Dodatna usavršavanja i specijalizacije
2009-2010.Edukacija za instruktora na programu "MENSA – NTC sistem učenja", MENSA Srbije – Odsek za darovite, Nikola Tesla centar, Novi Sad (program je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja Republike Srbije)
2005-2008.Edukacija iz Sistemske porodične terapije (treća godina), Londonska asocijaciji porodičnih terapeuta, Centar Bjanco, Novi Sad
2004-2005.Trideset sati psihoterapijskog treninga na 12. Kongresu Evropske asocijacije za psihoterapiju


Članstvo u naučnim i strukovnim udruženjima
Član Društva psihologa Srbije


Učešće na projektima
2011-2014.Učesnik na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
2006-2010.Stipendista/učesnik na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije Psihološke karakteristike društva u tranziciji
2007-2008.Moderator fokus grupa na projektu Vlade Kanade kroz Kanadsku agenciju za međunarodni razvoj (CIDA) Mladi i zdravlje na Balkanu


Objavljeni radovi
Članci u međunarodnim časopisima
Smederevac, S., Mitrović, D., Čolović, P., & Nikolašević, Ž. (2014). Validation of the measure of revised reinforcement sensitivity theory constructs. Journal of Individual Differences, 35, 12 – 21.
Članci u časopisima nacionalnog nivoa
Čolović, P., Kodžopeljić, J., Nikolašević, Ž. (2014). Upitnik PRONA: Procena vršnjačkog nasilja kod učenika osnovnih i srednjih škola. Primenjena psihologija, vol. 7, dodatak, 277-296.
Nikolašević, Ž., Bugarski - Ignjatović, V., Milovanović, I., Raković, S. (2014). Inteligencija i školsko postignuće u svetlu naslednih i sredinskih činilaca. Primenjena psihologija, 2,  381-400.
Mitrić-Aćimović, D. i Nikolašević, Ž. (2014 u štampi). Značaj moralnosti, materijalne oskudice i religioznosti za formiranje sklonosti ka prihvatanju korupcije. Primenjena psihologija, 2
Nikolašević, Ž., Mitrović, D., Dinić, B. i Dinić, B. (2012). Validacija simulirane verzije upitnika 16PF. Primenjena psihologija, 4, 335 – 356.
Smederevac Snežana, Čolović Petar, Mitrović Dušanka, Đekić Branka i Nikolašević Željka (2006). Nasledni i sredinski činioci dimenzija Ajzenkovog PEN i Alternativnog petofaktorskog modela ličnosti. Psihologija, 39, 407 – 423.
Poglavlja u monografijama i zbornicima radova
Mitrović, D., Nikolašević, Ž., i Grujičić, S. (2007). Osobine ličnosti i rizična ponašanja adolescenata. U M. Biro, i S. Smederevac (Ur.), Psihologija i društvo (str. 17-28). Novi Sad: Filozofski fakultet.

Saopštenja na međunarodnim skupovima
Kodžopeljić, J., Nikolašević, Ž. and Čolović, P. (2014). Task completion time on the Trail Making Test-A: Interaction effects of rRST dimensions and age. Paper accepted for 17^th European Conference on Personality, Lausanne, Switzerland.
Karan, M., Petrović, K., Bugarski, V., Jelača, B., Papić, V., Đilvesi., Nikolašević, Ž. i Vuleković, P. (2014). Different implications of mild traumatic brain injury - our experience. INTS 2014, March 19-23, Budapest, Hungary.
Mitrović, D., Nikolašević, Z., Smederevac, S., & Čolović, P. (2012). Dimensions of the revised Gray's model of personality as predictors of panic. 16th European Conference on Personality, Book of Abstracts, 207, July 10-14, Trieste, Italy.

Saopštenja na skupovima nacionalnog nivoa
Milovanović, I., Nikolašević, Ž. i Otašević, B. (2014). Osobine ličnosti i vaspitni stil roditelja kao prediktori uloga u vršnjačkom nasilju. Rad prezentovan na 62. Naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije. Knjiga rezimea, 100. Zlatibor, Srbija
Nenadić, F., Nikolašević, Ž. i Fesl, D. (2014). Validacija simulirane verzije upitnika MPQ. Rad prezentovan naXX naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji. Knjiga rezimea, 183 – 184. Beograd, Srbija
Bugarski-Ignjatović, V., Kodžopeljić, J., Nikolašević, Ž. i Nenadić, F. (2013). Kognitivne sposobnosti u svetlu naslednih i sredinskih činilaca. Naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad: Filozofski fakultet 11-13.10. 2013. (str. 43 – 44)
Nikolašević, Ž., Sadiković, S., Fesl, D. i Lazić, T. (2013). : Da li se rizična ponašanja nasleđuju? Naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad: Filozofski fakultet 11-13.10. 2013. (str. 47 – 48)
Aćimović-Mitrić, D. i Nikolašević, Ž. (2013). Osobine ličnosti kao prediktori karijernog uspeha u državnom i privatnom sektoru. Naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad: Filozofski fakultet 11-13.10. 2013. (str. 65 – 66)
Dinić, B., Smederevac, S., Čolović, P., Nikolašević, Ž., Jordanov, M. i Sadiković, S. (2013). Moderatorski i medijatorski efekat mačizma u odnosu agresivnosti i sklonosit fizičkom nasilju. Rad prezentovan na Psihologijskom skupu 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, RH.
Mitrić-Aćimović, D. i Nikolašević, Ž. (2012). Osobine ličnosti kao prediktori karijernog uspeha. Rad prezentovan na 60. Naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije. Knjiga rezimea, 137. Beograd, Srbija
Nikolašević, Ž. (2012). Revidirani Grejov model ličnosti u ipip okruženju: simulacija skale anksioznosti upitnika UOP-29. Rad prezentovan na 60. Naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije. Knjiga rezimea, 50 - 51. Beograd, Srbija
Bugarski, V., Nikolašević, Ž., Brkić, S. i Turkulov, V. (2012). Kognitivni status hiv + pacijenata na Haart terapiji. Rad prezentovan na 60. Naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije. Knjiga rezimea, 27 - 28. Beograd, Srbija
Nikolašević, Ž.iCigić, D.(2011). Virtuelna ponašanja na Facebook-u: relacije sa osobinama ličnosti. Naučno-stručni skup: Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad, Filozofski fakultet. Knjiga rezimea, 250-251.
Cigić, D. i Nikolašević, Ž.(2011). Razlike u osobinama ličnosti između tipova ispitanika formiranih na osnovu preferencije boja. Naučno-stručni skup: Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad, Filozofski fakultet. Knjiga rezimea, 246-247.
Bijelić, S., Mitrović, D. i Nikolašević, Ž.(2011). Pol, starost, osobine ličnosti, samohendikepiranje i nerealistički optimizam kao prediktori zadovoljstva životom. Naučno-stručni skup: Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad, Filozofski fakultet. Knjiga rezimea, 264-265.
Aćimović-Mitrić, D., Nikolašević, Ž. i Ivković, S. (2011). Relacije self -koncepta sa osobinama ličnosti i vaspitnim stilom roditelja. VII Konferencija Dani primenjene psihologije, Niš, Knjiga rezimea, 82.
Nikolašević, Ž., i Smederevac, S. (2008). Relacije između agresivnosti i dimenzija ličnosti Ajzenkovog PEN modela. Rad prezentovan na XIV Naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, RS.
Nikolić, M., Mitrović, D., i Nikolašević, Ž. (2008). Relacije između konstrukta nerealističkog optimizma i osobina ličnosti modela Big five. Rad prezentovan na 56. Naučno-stručnom skupu psihologa Srbije, Kopaonik, RS.
Nikolašević, Ž., i Mitrović, D. (2007). Relacije Ajzenkovog PEN modela i Alternativnog petofaktorskog modela ličnosti. Rad prezentovan na 55. Naučno-stručnom skupu psihologa Srbije, Donji Milanovac, RS.
Nikolašević, Ž., Čolović, P., Mitrović, D., i Smederevac, S. (2007). Genetski i sredinski uticaj na dimenzije PEN i Alternativnog petofaktorskog modela ličnosti. Rad prezentovan na XIII Naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, RS.
Nikolašević, Ž., Đekić, B., Smederevac, S., Mitrović, D., i Čolović, P. (2006). Ispitivanje heritabilnosti osobina ličnosti prema Ajzenkovom modelu-studija blizanaca. Rad prezentovan na 54. Naučno-stručnom skupu psihologa Srbije, Sokobanja, RS.

 
© 2011 MyDay Interactive