Milan Oljača, diplomirani psiholog - master
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Email
 milanoljaca@ff.uns.ac.rs


Datum rođenja
 03.07.1990.


Obrazovanje
od 2014.Student doktorskih studija psihologije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2014.Master psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2012.Diplomirani psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Naučna zvanja
od 2016. Asistent na Odseku za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
2015-2016. Saradnik u nastavi-demonstrator; Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.


Profesionalno iskustvo
2015-2016. Personalni asistent, P.U. „Radosno Detinjstvo“.


Administrativne pozicije
2014.i 2015. Član organizacionog odbora naučno-stručnog skupa Savremeni trendovi u psihologiji, 2015.Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.


Saradnja na projektima
od 2011Učesnik na projektu Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Broj projekta: 179006.
2014. Učesnik na projektu Istraživanje vršnjačkog nasilja među srednjoškolskom omladinom Gradske uprave Novog Sada za sport i omladinu (Kancelarija za mlade).
2014. Učesnik na projektu Standardizacija 16PF inventara ličnosti za Republiku Srpiju sponzorisanom od strane Naklade slap.
2014. Učesnik na projektu Standardizacija PAI inventara ličnosti za Republiku Srpiju sponzorisanom od strane Naklade slap.
2013. Učesnik na projektu Istraživanje vršnjačkog nasilja među srednjoškolskom omladinom Gradske uprave Novog Sada za sport i omladinu (Kancelarija za mlade).
2012-2013. Učesnik na nesponzorisanom projektu Partnerskog savetovališta za mlade: Ti i ja, priča se otvara.
2012. Učesnik na nesponzorisanom projektu Prevod i adaptacija IPIP inventara ličnosti za zapadni Balkan.


Ostalo
2013-2014. Član kluba studenata psihologije „Transfer“, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju, Novi Sad


Radovi u međunarodnim časopisima
Čolović, P., Smederevac, S., Oljača, M., Nikolašević, Ž., & Mitrović, D. (2018). A Short Measure of the Revised Reinforcement Sensitivity Theory – RSQ17. The Journal of Psychology, 1–18. doi:10.1080/00223980.2017.1419158

Radovi u domaćim časopisima
Oljača, M., Milovanovic, I., i Sadikovic, S. (2017). Nasilno ponašanje na višem osnovnoškolskom uzrastu: uloga pola i osobina ličnosti. Nastava i Vaspitanje, 66 (2), 321–336. doi:10.5937/nasvas1702321o
Jovanov, M., Oljača, M., i Milovanović, I. (2017). Polne razlike u relacijama između vršnjačkog nasilja i osobina ličnosti kod učenika viših razreda osnovne škole. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XLII (2), 323-338. doi: 10.19090/gff.2017.2.323-338
Oljača, M., Branovački, B., i Sadiković, S. (u štampi). Socijalno poželjno odgovaranje i struktura ličnosti – dimenzionalna i tipološka perspektiva. Primenjena psihologija.
Volarov, M., Oljača, M., Mihić, Lj., i Čolović, P. (2017). Psihometrijska evaluacija srpske adaptacije indeksa senzitivnosti na simptome anksioznosti (ASI-3). Primenjena psihologija, 10, 401 - 425. doi: 10.19090/pp.2017.3.401-425
Oljača, M., Dinić, B. i Sokolovska, V. (2015). Efekti stavova prema nasilju na nasilno ponašanje učenika srednjih škola: moderatorska uloga pola i agresivnosti. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, 47, 285 – 304. DOI:10.2298/ZIPI1502285O; UDK 316.644-057.874:316.624(497.11.
Otašević, B., Jovanov, M. i Oljača, M. (2014). Razlike u dimenzijama agresivnosti između nasilnih i nenasilnih prestupnika i pripadnika opšte populacije. Primenjena psihologija, 7(4), 565 – 579.
 Dinić, B., Sokolovska, V., Milovanović, I., i Oljača, M. (2014). Oblici i činioci školskog nasilništva i viktimizacije. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, 46 (2).

Saopštenja na međunarodnim skupovima
Sadiković, S., & Oljača, M. (2017). The overlaps between context-based and dispositional models of temperament and personality: Russian versus Western school. Conerence of the International Society for the Study of Individual Differences, Book of Abstracts, 233, July 24-28, Warsaw, Poland. ISBN: 978-83-939189-9-7.
Mitrović, D. & Oljača, M. (2016). The Incremental Validity of Reinforcement Sensitivity Questionnaire in Prediction of Anxiety and Impulsivity. 18th European conference on personality. Book of Abstracts, 271, July 19-23, Timisoara, Romania.

Saopštenja na skupovima nacionalnog nivoa
Milovanović, I., Praizović, K., Marić, M., Stanković, A., i Oljača, M. (2017). Relacije između implicitnih teorija inteligencije, matematičkog self-koncepta i matematičkog postignuća kod učenika srednje škole. Rad prezentovan na Međunarodnom naučno-stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad, Srbija. Knjiga rezimea, strana 116 – 118. ISBN 978-86-6065-434-4.
Uzelac, N., Stokanović, I., Babić, S., i Oljača, M. (2017). Kako volimo kada smo slobodni, a kako kada imamo partnera? Rad prezentovan na Međunarodnom naučno-stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad, Srbija. Knjiga rezimea, strana 191 – 192. ISBN 978-86-6065-434-4.
Golušin, S., Oljača, M. i Babić, M. (2015). “VP+2 – senior”: Verzija upitnika Velikih pet plus dva za primenu u populaciji starih osoba. Rad prezentovan na Međunarodnom naučno-stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad, Srbija. Knjiga rezimea, strana 275 – 277. ISBN 978-86-6065-333-0.
Nenadić, F. i Oljača, M (2015). Individualne razlike u čitalačkom odgovoru: provera strukture i predviđanje ekspertize. Rad prezentovan na Međunarodnom naučno-stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad, Srbija. Knjiga rezimea, strana 99 – 101. ISBN 978-86-6065-333-0.
Oljača, M., Dinić, B. i Branovački, B. (2015). Nasilje prema roditeljima: atribuiranje odgovornosti za nasilje i dimenzije agresivnosti. Rad prezentovan na Međunarodnom naučno-stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad, Srbija. Knjiga rezimea, strana 181 – 184. ISBN 978-86-6065-333-0.
Oljača, M., Nenadić, F. i Jordanov, M. (2015). Nasilno ponašanje prema partneru: kontekstualni i dispozicioni činioci. Rad prezentovan na 63. Naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Zlatibor, Srbija. Knjiga rezimea, 19. ISBN 978-86-89377-17-0.
Nenadić, F., Oljača, M. i Čolović, P. (2015). Konstrukcija revidirane verzije upitnika za merenje prijemčivosti za književna umetnička dela (UPK-R). Rad prezentovan na 63. Naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Zlatibor, Srbija. Knjiga rezimea, 24. ISBN 978-86-89377-17-0.
Oljača, M. i Nenadić, F. (2015). Konstrukcija i validacija upitnika za prijemčivost za književna umetnička dela. Rad prezentovan na XXI Naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji. Beograd, Srbija. Knjiga rezimea, strana 20-21. ISBN: 978-86-6427-005-2.
Nenadić. F., Oljača, M. i Čolović, P. (2015). Prijemčivost za književna umetnička dela: dimenzija ili tipologija. Rad prezentovan na XXI Naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji. Beograd, Srbija. Knjiga rezimea, strana 24-25. ISBN 978-86-6427-005-2.
Jovanov, M., Otašević, B. i Oljača, M. (2014).Kognitivne razlike u percepciji nasilnih oblika ponašanja među zatvorskom i nezatvorskom populacijom. Rad prezentovan na Trećim sarajevskim danima psihologije. Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Knjiga rezimea, 94 - 95. ISBN 978-9958-625-48-0.
Dinić, B., Oljača, M. i Raković, S. (2013). Koje forme agresije nasleđujemo, a koje stičemo? Rad prezentovan na Međunarodnom naučno-stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad, Srbija. Program skupa, 11. (dostupno na: http://skup.psiholo gija.edu.rs/STuP_2013.pdf).
Jordanov, M., Nenadić, F., Oljača, M. i Dinić, B. (2014). Povezanost agresivnosti i nasilnog ponašanja kod zatvorske i nezatvorske populacije. Rad prezentovan na 62. Naučno-stručni skup Društva psihologa Srbije, Zlatibor, Srbija. Knjiga rezimea, 101-102. ISBN: 978-86-89377-10-1.
Dinić, B., Oljača, M. i Raković. S. (2014) Struktura prijatnosti u okviru IPIP skala iz psiholeksičke paradigme. Rad prezentovan na XX Naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji. Beograd, Srbija. Knjiga rezimea, 184-185. ISBN: 978-86-88803-47-2.
Oljača, M., Otašević, B. i Jovanov, M. (2014). Kriminalno i nasilno ponašanje i osobine ličnosti. Rad prezentovan na 62. Naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Zlatibor, Srbija. Knjiga rezimea, 29 - 30. ISBN 978-86-89377-10-1.
Smederevac, S., Mitrovic, D., Oljača M. i Colovic, P. (2012). Treća psiholeksička studija u Srbiji: struktura pridevskih opisa ličnosti, Rad prezentovan na XVIII naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji. Knjiga rezimea, 154 – 155. Beograd, Srbija. ISBN: 978-86-86563-33-0 
Oljača, M., Čolovic, P., Smederevac, S. i Dinić, B. (2012). Nasilje u opštoj i zatvorskoj populaciji - Tipološki pristup. Rad prezentovan na 60. Naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije. Knjiga rezimea, 33-34. Beograd, Srbija.
Grujić, A., Oljača, M., Milovanović, I. i Dinić, B. (2011). Relacije posesivnosti i dimenzija ličnosti prema HEXACO modelu. Poster prezentovan na Međunarodnom naučno-stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji. Knjiga rezimea, 322 – 323. ISBN: 978-86-6065-080-3.

 
© 2011 MyDay Interactive