Dr. med. Tijana Vujanić
Katedra za neurologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Email
 tickans@yahoo.com


Datum rođenja
 30.06.1985.


Obrazovanje
od 2011.Student doktorskih studija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2010.Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Naučna zvanja
Od 2011. Istraživač saradnik na Katedri za neurologiju Univerziteta u Novom Sadu


Prethodno profesionalno iskustvo
od 2011.Klinički lekar na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu
2005-2010.Mlađi saradnik na programu Molekularne biomedicine u Istraživačkoj stanici Petnica


Dodatna usavršavanja i specijalizacije
Od 2016. Specijalizacija iz neurologije, Medicinski Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Članstvo u naučnim i strukovnim udruženjima
Član Društva mladih neurologa Srbije
Član Srpskog lekarskog društva


Učešće na projektima
od 2011.učesnik na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
2013. do 2016.učesnik na projektu Ispitivanje implantata koji povećava cerebralni krvotok 24 časa od nastupanja moždanog udara (IMPACT 24)
2014.-2016.učesnik na projektu Klinička studija iz oblasti degenerativnih demencija, Danska
2014.-2016.učesnik na projektu Klinička studija iz oblasti degenerativnih demencija, Japan


Nagrade i priznanja
2007.Nagrada za najbolje prezentovan rad u sesiji Histologija i anatomija na 48. Kongresu Studenata medicinskih nauka Srbija sa međunarodnim učešćem

Odabrana bibliografija
Vujanic T. Creutzfeldt Jacob's disease in women 33 years old. In: Book of abstract at Internacionalni simpozijum neurologije podunasvkih zemalja u kooperaciji sa Adrijatik forumom; 2014 April 23-27; Becici, Crna Gora
Ješić A,Vujanić T, Poznić-Ješić M, Rabi-Žikić T, Divjak I. Hemichorea in the course of hemorrhagic stroke: a case report. Curr Top Neurol Psychiatr Relat Discip. 2012; 20(1-2), 49-50.
Vujanic T, Semnic M. Correlation of depression and functional ability of patients during acute stroke. European Journal of Neurology. 2012; 19 (Suppl.1), 458-807.
Vujanić T, Vukićević Đ. et Semnic M. Korelacija kognitivnog statusa, depresivnosti i bihevioralnih poremećaja u akutnoj fazi moždanog udara. Esculap. 2009; IV (1-2), 78-87.

Kompletna bibliografija
Članci u međunarodnim časopisima
Vujanic T, Semnic M. Correlation of depression and functional ability of patients during acute stroke. European Journal of Neurology. 2012; 19 (Suppl.1), 458-807.
Članci u časopisima nacionalnog nivoa
Ješić A, Vujanić T, Sakalaš L, Jovićević M, Divjak I. Approach to a patient with atrial fibrillation and carotid stenosis. Curr Top Neurol Psychiatr Relat Discip, 2011; 19(3-4), 65-66.
Ješić A,Vujanić A, Poznić-Ješić M, Rabi-Žikić T, Divjak I. Hemichorea in the course of hemorrhagic stroke: a case report. Curr Top Neurol Psychiatr Relat Discip, 2012; 20(1-2), 49-50.
Vujanić T. et Lalošević D. Transplantacija eksperimentalnog fibrosarkoma sirijskog zlatnog hrčka. Esculap. 2007; II (3), 6-9.
Vujanić T, Vukićević Đ. et Semnic M. Korelacija kognitivnog statusa, depresivnosti i bihevioralnih poremećaja u akutnoj fazi moždanog udara. Esculap. 2009; IV (1-2), 78-87

Saopštenja na međunarodnim skupovima
Vlahović D, Bojović J, Vujanić T, Nikolašević Ž, Bugarski Ignjatović V, Semnic M. Influence of executive functions on performing activities in daily living activities in patients with mild to moderate Alzheimer’s disease. In: Book of abstract at 15th ZIMS Zagreb International Medical Summit for student and young doctors; 2015 November 26-29; Zagreb, Croatia.
Vujanic T. Creutzfeldt Jacob's disease in women 33 years old. In: Book of abstract at Internacionalni simpozijum neurologije podunasvkih zemalja u kooperaciji sa Adrijatik forumom; 2014 April 23-27; Becici, Crna Gora.
Vujanic T, Vlajankov A. et Mladenovic-Segedi L. Quality of life in women with urinary incontinence. 21st European Students Conference, Berlin, Eur J Med Res 15 (supplement I): I-XXII, Abstract book, page 80, 2010.

Saopštenja na skupovima nacionalnog nivoa
Stankov T, Pavlović Ivić K, Delibašić N, Stefanović D, Cvijanović M, Semnic M, Ješić A. Serija slučajeva Jakob-Krojcfeldove bolesti na Klinici za neurologiju KCV u periodu od 2010. do 2015. godine. In: Book of abstract at X/XVI Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem; 2015 Oktobar 22-24; Novi Sad, Srbija.
Rabi Žikić T, Stankov T, Semnic M, Jovićević M, Žikić M. Kognitivni, neurološki i funkcionalni status pacijenata sa depresijom nakon moždanog udara. In: Book of abstract at X/XVI Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem; 2015 Oktobar 22-24; Novi Sad, Srbija.
Semnic M, Semnic R, Bugarski- Ignjatović V, Ješić A, Stefanović D, Delibašić N, Nikolašević Ž, Stankov T, Rabi- Žikić T, Kozić D. Oštećenje verbalnog i vizuelnog pamćenja kod vaskularne demencije- razlike između subkortikalne ishemijske vaskularne demencije i multi- infarktne demencije. In: Book of abstract at X/XVI Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem; 2015 Oktobar 22-24; Novi Sad, Srbija.
Munteanu V, Stankov T, Semnic M, Stefanović D, Kozić D, Ješić A. Karakteristike nalaza magnetno- rezonantnog imidžinga kod obolelih od Creutzfeld- Jacobove bolesti. In: Book of abstract at X/XVI Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem; 2015 Oktobar 22-24; Novi Sad, Srbija.
Vlahović D, Bojović J, Vujanić T, Nikolašević Ž, Semnic M, Bugarski Ignjatović V. Prediction of functionality in activities of daily living in patients with Alzheimer’s disease. In: Book of abstract at 2nd Global Students Conference of Biomedical Sciences; 2015 Oktobar 15-18; Belgrade, Srbija.

 
© 2011 MyDay Interactive