LETNJA ŠKOLA STATISTIKE

Formular za prijavu za letnju školu statistike možete pronaći na ovoj stranici.
Potrebne informacije o plaćanju možete preuzeti u PDF formatu

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da ćete ove godine imati priliku da razvijete, upotpunite ili utvrdite Vaše kompetencije u oblasti statističke obrade podataka, i to uz pomoć stručnjaka sa Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu! Centar za bihejvioralnu genetiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu prvi put ove godine organizuje letnju školu statistike koja je namenjena svima koji žele da steknu i usavrše veštine obrade podataka na brz, jednostavan i bezbolan način. Naša letnja škola je prilagođena stepenu znanja polaznika, što znači da imate mogućnost da krenete od samog početka kroz Osnovni kurs, ili da kroz Napredni kurs dopunite i nadogradite svoja znanja. Podelom programa na dve celine, omugućavamo da svaki pojedinac dobije kvalitetnija, detaljnija i dugoročnija znanja, iz oblasti koja ga zanima.
Šta dobijate tokom ove škole? Naš tim stručnjaka osposobiće Vas za pripremu i obradu podataka kao i za interpretaciju Vaših rezultata, u skladu sa savremenim statističkim metodama, tehnikama i konvencijama. Jednostavno rečeno, nakon naše letnje škole Vi ćete moći samostalno da sprovedete istraživanje, od pripreme plana uzorka do interpretacije rezultata.
Program letnje škole se realizuje na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. OSNOVNI kurs od 3. do 6. Jula i NAPREDNI kurs od 10. do 13. Jula.

PREDAVAČI
Svi predavači letnje škole zaposleni su na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta, i imaju dugogodišnje nastavno i praktično iskustvo u oblastima metodologije i statistike. Spisak predavača i njihove biografije možete videti na samom kraju ove stranice.

OSNOVNI KURS
Trajanje kursa
Osnovni kurs traje četiri dana, pri čemu je svaki dan organizovan kroz osam časova od po 45 minuta. Tematske oblasti se obrađuju kroz blokove od po dva časa, uz pauze između svakog bloka.

Kome je kurs namenjen?
Osnovni kurs namenjen je polaznicima koji do sada nisu imali prilike da se upoznaju sa statističkom obradom podataka, kao i početnicima u ovoj oblasti. Jedini preduslov jeste osnovno poznavanje rada na računaru pod Windows okruženjem.

Tematske celine
Sadržaj kursa obuhvata sledeće teme:

- Uvod u osnovne koncepte iz oblasti metodologije i statistike (elementi nacrta istraživanja, vrste varijabli, nivoi merenja varijabli...);
- Osnovni nacrti istraživanja u eksperimentalnim i korelacionim istraživanjima (međugrupni nacrti, povezanost i predikcija);
- Izrada plana uzorka i uzorkovanje;
- Priprema podataka za obradu i deskriptivni statistički pokazatelji;
- Osnovne analize međugrupnih razlika (t - test, analiza varijanse i njihove neparametrijske zamene);
- Osnovne analize povezanosti i predikcije (korelaciona analiza, linearna regresiona analiza, multipla regresiona analiza).

Detaljnije informacije o sadržaju kursa možete preuzeti u PDF formatu.

Način realizacije
Nastava se odvija u računarskoj učionici i podrazumeva rad po principu jedan polaznik – jedan računar. Nastava je interaktivna, i obuhvata teorijske osnove statističkih procedura uz veliki broj praktičnih vežbi. Fokus je na praktičnim zadacima i rešavanju konkretnih problema koji nastaju u radu sa podacima. Nastava podrazumeva diskusiju o svim relevantnim problemima, a polaznici imaju priliku da predavačima postavljaju pitanja u vezi sa svim pojedinostima koje ih zanimaju u vezi s temama koje se obrađuju na kursu.

NAPREDNI KURS
Trajanje kursa
Napredni kurs traje četiri dana, pri čemu je svaki dan organizovan kroz osam časova od po 45 minuta. Tematske oblasti se obrađuju kroz blokove od po dva časa, uz pauze između svakog bloka.

Kome je kurs namenjen?
Napredni nivo kursa je namenjen:
- svima onima koji žele da ovladaju naprednim statističkim i metodološkim procedurama;
- polaznicima koji su voljni da unaprede svoje znanje i veštine u domenu obrade i interpretacije podataka;
- za sve one koji imaju osnovna predznanja (koji su imali priliku da se susretnu sa primenom bazičnim statističkih paketa i obradom podataka u njima)

Preduslov za polaznike
Da biste bili polaznik naprednog kursa, pored osnovnog poznavanja rada na računaru pod Windows okruženjem, neophodno je da posedujete određeni nivo znanja iz oblasti statistike i metodologije. Da biste mogli da razumete složene statističke analize koje su obuhvaćene na ovom kursu, i da biste kasnije mogli uspešno da primenite stečeno znanje, preduslov je poznavanje sledećih oblasti:
- Deskriptivna statistika (nivoi merenja varijabli, mere centralni tendencije);
- Statističko zaključivanje i testiranje hipoteza: t-test;
- Hi-kvadrat i neparametrijske tehnike;
- ANOVA i ANCOVA;
- Višestruka regresiona analiza.

Tematske celine
Sadržaj kursa obuhvata sledeće teme:

- Kompleksni nacrti istraživanja (međugrupne razlike, predikcija, klasifikacija, grupisanje, nacrti koji uključuju kategorijalne podatke...);
- Međugrupne razlike – kombinovani dizajni (višesmerna analiza varijanse i kovarijanse za ponovljena merenja);
- Napredne statističke tehnike za predikciju (višestruka hijerarhijska regresiona analiza, binarna logistička analiza, kategorijalna regresiona analiza);
- Napredne statističke tehnike grupisanja i klasifikacije (klaster i diskriminativna analiza);
- Napredne statističke tehnike za konstrukciju i validaciju testova u društvenim naukama (faktorska i ajtem analiza).

Detaljnije informacije o sadržaju kursa možete preuzeti u PDF formatu.

Način realizacije
Nastava se odvija u računarskoj učionici i podrazumeva rad po principu jedan polaznik – jedan računar. Nastava je interaktivna, i obuhvata teorijske osnove statističkih procedura uz veliki broj praktičnih vežbi. Fokus je na praktičnim zadacima i rešavanju konkretnih problema koji nastaju u radu sa podacima. Nastava podrazumeva diskusiju o svim relevantnim problemima, a polaznici imaju priliku da predavačima postavljaju pitanja u vezi sa svim pojedinostima koje ih zanimaju u vezi s temama koje se obrađuju na kursu.

Cene kurseva
Osnovni kurs: 20.000 RSD (sa popustom 17.000 RSD)

Napredni kurs: 20.000 RSD (sa popustom 17.000 RSD)

Osnovni + Napredni kurs: 35.000 RSD (sa popustom 32.000 RSD)

Popust na redovnu cenu kursa imaju studenti i nezaposleni.

Kontakt
Ukoliko ste odlučili da se prijavite ili imate bilo kakvih pitanja u vezi sa letnjom školom statistike, budite slobodni da nam se obratite na:

E-mail adresu CBG-a: cbg@ff.uns.ac.rs

Kontakt telefon 0611433195 (Asistent MA Ilija Milovanović)

Putem navedenih kontakt informacija možete se prijaviti za Letnju školu statistike, ali i postaviti pitanja vezana za sam program, i mi ćemo Vam sa zadovoljstvom razjasniti sve statističke i nestatističke nedoumice u vezi sa letnjom školom ☺.

BIOGRAFIJE PREDAVAČA
Docent dr Dejan Pajić

Dejan Pajić je docent na Odseku za psihologiju od 2013. godine.

Uže oblasti interesovanja doc. dr Dejana Pajića predstavljaju scijentometrija, vizuelizacija podataka i primena statističkih metoda u društvenim naukama.

Angažovan je na velikom broju predmeta na svim nivoima studija psihologije (Uvod u statistiku; Akademske veštine; Interakcija čovek-računar; Psihološka informatologija; Konceptualne osnove psiholoških disciplina; Odabrane teme savremene statistike) kao i na doktorskim akademskim studijama na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sklopu kursa Primena statističkih metoda u medicini. Bio je deo tima koji je razvijao SCIndeks - Srpski citatni indeks, a trenutno je angažovan na razvoju univerzitetskih repozitorijuma i definisanju politike otvorenog pristupa u republici Srbiji u okviru Erasmus+ projekta BE-OPEN.

Objavio je tri rada u vrhunskim međunarodnim časopisima, kao i veći broj domaćih publikacija i saopštenja na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. U oblasti statistike, ekspert je za vizuelizaciju podataka.

U oblasti metodologije, ekspert je za sprovođenje evaluacionih studija.

E-mail adresa predavača: dpajic@ff.uns.ac.rs

Docent dr Bojan Janičić

Bojan Janičić je docent i zaposlen je na Odseku za psihologiju od 1998. godine.

Uže oblasti interesovanja doc. dr Bojana Janičića predstavljaju psihometrija, statistika i anketna istraživanja.

Angažovan je na velikom broju predmeta na svim nivoima studija psihologije (Principi psihološkog testiranja; Psihometrija 1; Psihometrija 2; Tehnike anketnih istraživanja; Evaluacija psiholoških mernih instrumenata; Napredne psihometrijske tehnike; Odabrane teme savremene statistike). Jedan je od organizatora i predavača na akreditovanom seminaru za usavršavanje nastavnika "Unapređenje primene testova znanja u nastavi". U skladu sa naučno-istraživačkim preferencijama, koautor je većeg broja istraživanja unutar oblasti psihometrije i srodnim oblastima.

Autor je i koautor većeg broja originalnih naučnih članaka i naučnih saopštenja na naučnim skupovima u inostranstvu i zemlji. U oblasti statistike, ekspert je za obradu podataka koja se zasniva na linearnim modelima, strukturalnom modelovanju, analizu metrijskih karakteristika instrumenata baziranoj na klasičnoj teoriji testova i Teoriji odgovora na stavke (IRT).

U oblasti metodologije, ekspert je za osmišljavanje i realizaciju eksperimentalnih, kvazi-eksperimentalnih, korelacionih, longitudinalnih i transferzalnih istraživačkih nacrta.

E-mail adresa predavača: janicic@ff.uns.ac.rs

Docent dr Petar Čolović

Petar Čolović je docent na Odseku za psihologiju od 2013. godine. Član je Centra za bihejvioralnu genetiku od njegovog osnivanja (2013 godine).

Uže oblasti interesovanja doc. dr Petra Čolovića predstavljaju psihologija ličnosti/individualnih razlika i metodologija istraživanja u društvenim naukama.

Angažovan je na velikom broju predmeta na svim nivoima studija psihologije (Eksperimentalna istraživanja u psihologiji; Korelaciona istraživanja u psihologiji; Metodologija psiholoških istraživanja; Psihologija ličnosti; Psihologija individualnih razlika; Strukturalne jednačine; Metodi i modeli u psihologiji ličnosti; Modeli saznanja i objašnjenja u psihologiji; Odabrane teme savremene statistike) kao i na doktorskim akademskim studijama na Medicinskom fakultetu u sklopu kursa Primena statističkih metoda u medicini. U skladu sa naučno-istraživačkim preferencijama, koautor je velikog broja istraživanja unutar oblasti psihologije ličnosti i metodologije psiholoških istraživanja.

Autor je preko 30 originalnih naučnih članaka, i još većeg broja naučnih saopštenja na naučnim skupovima u inostranstvu i zemlji. U oblasti statistike, ekspert je za obradu podataka koja se zasniva na strukturalnom modelovanju i linearnim modelima.

U oblasti metodologije, ekspert je za osmišljavanje i realizaciju eksperimentalnih, kvazi-eksperimentalnih, korelacionih, longitudinalnih i transferzalnih istraživačkih nacrta.

E-mail adresa predavača: petar.colovic@uns.ac.rs

Docent dr Bojana Dinić

Bojana Dinić je zaposlena na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu od 2009. godine, a od 2015. je izabrana u zvanje docenta. Član je Centra za bihejvioralnu genetiku od njegovog osnivanja (2013. godine), kao i Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta.

Angažovana je na predmetima Psihometrija 1 i 2, Principi psihološkog testiranja, Tehnike anketnih istraživanja (osnovne studije), Evaluacija psiholoških mernih instrumenata i Psihologija nasilja (master studije), Odabrane teme iz metodologije psiholoških istraživanja i Napredne psihometrijske tehnike (doktorske studije). Takođe, jedan je od organizatora seminara za usavršavanje nastavnika "Unapređenje primene testova znanja u nastavi".

Uža oblast njenog interesovanja odnosi se na ispitivanje maladaptivnih osobina ličnosti i na ispitivanje determinanti i korelata agresivnog i nasilnog ponašanja, uključujući proveru i konstrukciju adekvatnih upitničkih mera za procenu pomenutih fenomena. Koautor je više od 30 originalnih naučnih članaka, publikovanih u međunarodnim i nacionalnim časopisima, i još većeg broja saopštenja na naučnim međunarodnim i nacionalnim naučnim skupovima.

U oblasti statistike ekspert je za sledeće metode obrade podataka: priprema podataka; multivarijatne analize (eksplorativna faktorska analiza i MANOVA/MANCOVA); strukturalno modelovanje; klasična ajtem-analiza i u primeni Teorije odgovora na stavke (IRT).

U oblasti metodologije ekspert je za osmišljavanje i realizaciju složenih (kombinovanih, medijatorskih i moderatorskih) korelacionih i eksperimentalnih istraživačkih nacrta.

E-mail adresa predavača: bojana.dinic@ff.uns.ac.rs.

Istraživač-saradnik dr Željka Nikolašević

Željka Nikolašević je saradnik-istraživač na Odseku za psihologiju od 2011. godine. Član je Centra za bihejvioralnu genetiku od njegovog osnivanja (2013 godine).

Uže oblasti interesovanja uključuju oblasti Bihejvioralne genetike, Neuropsihologije i Psihologije ličnosti. U skladu sa naučno-istraživačkim preferencijama, koautor je velikog broja istraživanja unutar oblasti bihejvioralne genetike, neuropsihologije i psihologije ličnosti. Autor je mnogih originalnih naučnih istraživanja, i još većeg broja naučnih saopštenja na naučnim skupovima u inostranstvu i zemlji.

U oblasti statistike ekspert je za obradu podataka koja se zasniva na predikciji (višestruki, hijerarhijski, mešoviti i kategorijalni regresioni modeli; analiza vremenskih serija) kao i za obradu kategorijalnih podataka.

U oblasti metodologije ekspert je za osmišljavanje i realizaciju korelacionih, transferzalnih i longitudinalnih istraživačkih nacrta.

E-mail adresa predavača: zeljkanikolasevic@ff.uns.ac.rs.

Asistent MA Ilija Milovanović

Ilija Milovanović je asistent na Odseku za psihologiju od 2015. godine. Član je Centra za bihejvioralnu genetiku od njegovog osnivanja.

Uže oblasti Ilijinih interesovanja uključuju psihologiju obrazovanja i vaspitanja, kao i bihejvioralnu genetiku. Angažovan je na predmetima Osnove psihologije obrazovanja, Psihologija obrazovanja i Pedagoška psihologija.

U skladu sa naučno-istraživačkim preferencijama, koautor je velikog broja istraživanja unutar oblasti pedagoške psihologije i psihologije individualnih razlika. Autor je velikog broja originalnih naučnih istraživanja, i još većeg broja naučnih saopštenja na naučnim skupovima u inostranstvu i zemlji.

U oblasti statistike ekspert je za obradu podataka u oblastima deskriptivne, inferencijalne i multivarijatne statistike: t-test i hi-kvadrat test (za zavisne i nezavisne uzorke), analiza varijanse (jednosmerna, višesmerna), analiza kovarijanse (jednosmerna, višesmerna), regresija (jednostavna, multipla, hijerarhijska, logistička), faktorska analiza i analiza glavnih komponenti, analize moderacije i medijacije, klaster analiza.

U oblasti metodologije ekspert je za osmišljavanje i realizaciju korelacionih istraživačkih nacrta.

E-mail adresa predavača: ilijamilovanovic@ff.uns.ac.rs

Asistent MA Milan Oljača

Milan Oljača je asistent na Odseku za psihologiju od 2016. godine. Član je Centra za bihejvioralnu genetiku od njegovog osnivanja (2013 godine).

Uže oblasti interesovanja Milana Oljače predstavljaju metodologija istraživanja u društvenim naukama i psihologija ličnosti/individualnih razlika.

Angažovan/a je na velikom broju predmeta na osnovnim studijama psihologije (Eksperimentalna istraživanja u psihologiji; Korelaciona istraživanja u psihologiji; Metodologija psiholoških istraživanja; Psihologija ličnosti).

U skladu sa naučno-istraživačkim preferencijama, koautor je velikog broja istraživanja unutar oblasti metodologije psiholoških istraživanja i psihologije ličnosti. Autor je velikog broja originalnih naučnih istraživanja, i još većeg broja naučnih saopštenja na naučnim skupovima u inostranstvu i zemlji.

U oblasti statistike, ekspert je za obradu podataka koja se zasniva na strukturalnom modelovanju, linearnim modelima i neparametarskim metodama obrade podataka kao i za pripremu podataka za obradu i primenu kompleksnih multivarijatnih analiza.

U oblasti metodologije, ekspert je za osmišljavanje i realizaciju kvazi-eksperimentalnih, korelacionih i transferzalnih istraživačkih nacrta.

E-mail adresa predavača: milanoljaca@ff.uns.ac.rs

Formular za prijavu za letnju školu statistike možete pronaći na ovoj stranici.
Potrebne informacije o plaćanju možete preuzeti u PDF formatu


Letnja škola statistike se realizuje uz podršku kompanije "Valicon"

 
© 2016 Centar za bihejvioralnu genetiku