LETNJA ŠKOLA STATISTIKE

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da će zbog velikog interesovanja za PROLEĆNU ŠKOLU STATISTIKE, biti realizovana LETNJA ŠKOLA STATISTIKE. Ukoliko niste bili u prilici da tokom februara i marta razvijete svoje znanje i veštine u ovoj oblasti, sada je pravo vreme za to! Centar za bihejvioralnu genetiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu tokom jula organizuje letnju školu statistike koja je namenjena svima koji žele da steknu i usavrše veštine obrade podataka na brz, jednostavan i bezbolan način. Kurs će biti realizovan tako da omogući da se svi učesnici podsete, ili da nauče, elementarne analize, dok će drugi deo kursa biti posvećen analizama koje zahtevaju napredan nivo znanja.
Šta dobijate tokom ove škole? Naš tim stručnjaka osposobiće Vas za pripremu i obradu podataka kao i za interpretaciju Vaših rezultata, u skladu sa savremenim statističkim metodama, tehnikama i konvencijama. Jednostavno rečeno, nakon naše škole Vi ćete moći samostalno da sprovedete istraživanje, od pripreme plana uzorka do interpretacije rezultata. Program letnje škole se realizuje na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u dva ciklusa 06. - 08.07. i 13. - 15.07.2018. godine

Za letnju školu statistike možete se prijaviti ovde.
PREDAVAČI
Svi predavači letnje škole zaposleni su na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta, i imaju dugogodišnje nastavno i praktično iskustvo u oblastima metodologije i statistike. Spisak predavača i njihove biografije možete videti na samom kraju ove stranice.

Trajanje kursa
Časovi će biti realizovani tokom dva ciklusa (06. – 08.07. i 13. – 15.07.) kako bi polaznici imali dovoljno vremena da ovladaju gradivom.

Kome je kurs namenjen?
Kurs je namenjen svim zainteresovanim osobama bez obzira na prethodno iskustvo i nivo znanja iz oblasti statistike.

Tematske celine
Sadržaj kursa obuhvata sledeće teme:

- Uvod u osnovne koncepte iz oblasti metodologije i statistike (elementi nacrta istraživanja, vrste varijabli, nivoi merenja varijabli...);
- Osnovni nacrti istraživanja u eksperimentalnim i korelacionim istraživanjima (međugrupni nacrti, povezanost i predikcija);
- Izrada plana uzorka i uzorkovanje;
- Priprema podataka za obradu i deskriptivni statistički pokazatelji;
- Osnovne analize međugrupnih razlika (t - test, analiza varijanse i njihove neparametrijske zamene);
- Osnovne analize povezanosti i predikcije (korelaciona analiza, linearna regresiona analiza, multipla regresiona analiza).
- Kompleksni nacrti istraživanja (međugrupne razlike, predikcija, klasifikacija, grupisanje, nacrti koji uključuju kategorijalne podatke...);
- Međugrupne razlike – kombinovani dizajni (višesmerna analiza varijanse i kovarijanse za ponovljena merenja);
- Napredne statističke tehnike grupisanja i klasifikacije (klaster i diskriminativna analiza);
- Napredne statističke tehnike za konstrukciju i validaciju testova u društvenim naukama (faktorska analiza).

Detaljnije informacije o sadržaju kursa možete preuzeti u PDF formatu.

Način realizacije
Nastava se odvija u računarskoj učionici i podrazumeva rad po principu jedan polaznik – jedan računar. Nastava je interaktivna, i obuhvata teorijske osnove statističkih procedura uz veliki broj praktičnih vežbi. Fokus je na praktičnim zadacima i rešavanju konkretnih problema koji nastaju u radu sa podacima. Nastava podrazumeva diskusiju o svim relevantnim problemima, a polaznici imaju priliku da predavačima postavljaju pitanja u vezi sa svim pojedinostima koje ih zanimaju u vezi s temama koje se obrađuju na kursu. Takođe, polaznici će imati domaće zadatke, koji omogućavaju integrisanje teorije i prakse, i omogućavaju kontinuitet između časova.

Cene kursa: 20.000 (sa popustom 17.000RSD).

Popust na redovnu cenu kursa imaju studenti i nezaposleni.

KONTAKT

Ukoliko ste odlučili da se prijavite ili imate bilo kakvih pitanja u vezi sa letnjom školom statistike, budite slobodni da nam se obratite na:
E-mail adresu CBG-a: cbg@ff.uns.ac.rs
Kontakt telefon: 0611433195 (Asistent MA Ilija Milovanović)
Formular za prijave je dostupan na ovom linku.
Potrebne informacije o plaćanju možete preuzeti u PDF formatu

Putem navedenih kontakt informacija možete se prijaviti za Letnju školu statistike, ali i postaviti pitanja vezana za sam program, i mi ćemo Vam sa zadovoljstvom razjasniti sve statističke i nestatističke nedoumice u vezi sa letnjom školom ☺.
BIOGRAFIJE PREDAVAČA
Docent dr Bojana Dinić

Bojana Dinić je zaposlena na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu od 2009. godine, a od 2015. je izabrana u zvanje docenta. Član je Centra za bihejvioralnu genetiku od njegovog osnivanja (2013. godine), kao i Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta. Angažovana je na predmetima Psihometrija 1 i 2, Principi psihološkog testiranja, Tehnike anketnih istraživanja (osnovne studije), Evaluacija psiholoških mernih instrumenata i Psihologija nasilja (master studije), Odabrane teme iz metodologije psiholoških istraživanja i Napredne psihometrijske tehnike (doktorske studije). Takođe, jedan je od organizatora seminara za usavršavanje nastavnika "Unapređenje primene testova znanja u nastavi". Uža oblast njenog interesovanja odnosi se na ispitivanje maladaptivnih osobina ličnosti i na ispitivanje determinanti i korelata agresivnog i nasilnog ponašanja, uključujući proveru i konstrukciju adekvatnih upitničkih mera za procenu pomenutih fenomena. Koautor je više od 30 originalnih naučnih članaka, publikovanih u međunarodnim i nacionalnim časopisima, i još većeg broja saopštenja na naučnim međunarodnim i nacionalnim naučnim skupovima.
U oblasti statistike ekspert je za sledeće metode obrade podataka: analize nedostajućih podataka; multivarijatne analize (npr. eksplorativna faktorska analiza); konfirmatorna faktorska analiza i strukturalno modelovanje; klasična ajtem-analiza i Teorija odgovora na stavke (IRT).
U oblasti metodologije ekspert je za ošmišljavanje i realizaciju složenih (kombinovanih, medijatorskih i moderatorskih) korelacionih i eksperimentalnih istraživačkih nacrta.

E-mail adresa predavača: bojana.dinic@ff.uns.ac.rs

Istraživač-saradnik dr Željka Nikolašević

Željka Nikolašević je saradnik-istraživač na Odseku za psihologiju od 2011. godine. Član je Centra za bihejvioralnu genetiku od njegovog osnivanja (2013 godine).
Uže oblasti interesovanja uključuju oblasti Bihejvioralne genetike, Neuropsihologije i Psihologije ličnosti. U skladu sa naučno-istraživačkim preferencijama, koautor je velikog broja istraživanja unutar oblasti bihejvioralne genetike, neuropsihologije i psihologije ličnosti. Autor je mnogih originalnih naučnih istraživanja, i još većeg broja naučnih saopštenja na naučnim skupovima u inostranstvu i zemlji.
U oblasti statistike ekspert je za obradu podataka koja se zasniva na predikciji (višestruki, hijerarhijski, mešoviti i kategorijalni regresioni modeli; analiza vremenskih serija) kao i za obradu kategorijalnih podataka.
U oblasti metodologije ekspert je za osmišljavanje i realizaciju korelacionih, transferzalnih i longitudinalnih istraživačkih nacrta.

E-mail adresa predavača: zeljkanikolasevic@ff.uns.ac.rs.

Asistent MA Ilija Milovanović

Ilija Milovanović je asistent na Odseku za psihologiju od 2015. godine. Član je Centra za bihejvioralnu genetiku od njegovog osnivanja.
Uže oblasti Ilijinih interesovanja uključuju psihologiju obrazovanja i vaspitanja, kao i bihejvioralnu genetiku. Angažovan je na predmetima Osnove psihologije obrazovanja, Psihologija obrazovanja i Pedagoška psihologija.
U skladu sa naučno-istraživačkim preferencijama, koautor je velikog broja istraživanja unutar oblasti pedagoške psihologije i psihologije individualnih razlika. Autor je velikog broja originalnih naučnih istraživanja, i još većeg broja naučnih saopštenja na naučnim skupovima u inostranstvu i zemlji.
U oblasti statistike ekspert je za obradu podataka u oblastima deskriptivne, inferencijalne i multivarijatne statistike: t-test i hi-kvadrat test (za zavisne i nezavisne uzorke), analiza varijanse (jednosmerna, višesmerna), analiza kovarijanse (jednosmerna, višesmerna), regresija (jednostavna, multipla, hijerarhijska, logistička), faktorska analiza i analiza glavnih komponenti, analize moderacije i medijacije, klaster analiza.
U oblasti metodologije ekspert je za osmišljavanje i realizaciju korelacionih istraživačkih nacrta.

E-mail adresa predavača: ilijamilovanovic@ff.uns.ac.rs

Asistent MA Milan Oljača

Milan Oljača je asistent na Odseku za psihologiju od 2016. godine. Član je Centra za bihejvioralnu genetiku od njegovog osnivanja (2013 godine).
Uže oblasti interesovanja Milana Oljače predstavljaju metodologija istraživanja u društvenim naukama i psihologija ličnosti/individualnih razlika.
Angažovan/a je na velikom broju predmeta na osnovnim studijama psihologije (Eksperimentalna istraživanja u psihologiji; Korelaciona istraživanja u psihologiji; Metodologija psiholoških istraživanja; Psihologija ličnosti).
U skladu sa naučno-istraživačkim preferencijama, koautor je velikog broja istraživanja unutar oblasti metodologije psiholoških istraživanja i psihologije ličnosti. Autor je velikog broja originalnih naučnih istraživanja, i još većeg broja naučnih saopštenja na naučnim skupovima u inostranstvu i zemlji.
U oblasti statistike, ekspert je za obradu podataka koja se zasniva na strukturalnom modelovanju, linearnim modelima i neparametarskim metodama obrade podataka kao i za pripremu podataka za obradu i primenu kompleksnih multivarijatnih analiza.
U oblasti metodologije, ekspert je za osmišljavanje i realizaciju kvazi-eksperimentalnih, korelacionih i transferzalnih istraživačkih nacrta.

E-mail adresa predavača: milanoljaca@ff.uns.ac.rsLetnja škola statistike se realizuje uz podršku kompanije "Valicon"

 
© 2016 Centar za bihejvioralnu genetiku