LETNjA ŠKOLA STATISTIKE

U CENTRU ZA BIHEJVIORALNU GENETIKU

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da će zbog velikog interesovanja biti organizovana LETNjA ŠKOLA STATISTIKE na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Ova škola je namenjena svima koji žele da steknu i usavrše veštine pripreme i obrade podataka na brz, jednostavan i bezbolan način.
Šta dobijate tokom ove škole? Naš tim stručnjaka osposobiće Vas za pripremu i obradu podataka kao i za interpretaciju Vaših rezultata, u skladu sa savremenim statističkim metodama, tehnikama i konvencijama. Jednostavno rečeno, nakon naše škole, Vi ćete moći samostalno da sprovedete istraživanje, od pripreme plana uzorka do interpretacije rezultata.

Za Letnju školu statistike možete se prijaviti ovde.
Trajanje kursa
Program škole traje 6 dana i realizuje se u dva ciklusa, od 21. do 23.06. i od 28. do 30.06.2019. godine. U prvom delu svi učesnici će se podsetiti ili naučiti osnovne pojmove i pokazatelje u statistici i osnovne statističke analize, dok će drugi deo biti posvećen složenijim analizama.

Detaljan program kursa biće uskoro postavljen.
Kome je kurs namenjen?
Kurs je namenjen svima koji su zainteresovani za sprovođenje istraživanja, bilo u naučne ili praktične svrhe. Takođe, prethodno iskustvo i nivo znanja iz oblasti statistike nisu nužni za pohađanje kursa.
Način realizacije
Nastava se odvija u računarskoj učionici i podrazumeva rad po principu jedan polaznik – jedan računar. Nastava je interaktivna, i obuhvata teorijske osnove statističkih procedura uz veliki broj praktičnih vežbi. Fokus je na praktičnim zadacima i rešavanju konkretnih problema koji nastaju u radu sa podacima. Nastava podrazumeva diskusiju o svim relevantnim problemima, a polaznici imaju priliku da predavačima postavljaju pitanja u vezi sa svim pojedinostima koje ih zanimaju u vezi s temama koje se obrađuju na kursu. Takođe, polaznici će imati domaće zadatke, koji omogućavaju integrisanje teorije i prakse, i omogućavaju kontinuitet između časova.
Predavači
Svi predavači su zaposleni na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta i na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i imaju dugogodišnje nastavno i praktično iskustvo u oblastima metodologije i statistike. Odabrane biografije predavača možete videti na samom kraju ove stranice.
Cena škole: 20.000 RSD (sa popustom 17.000 RSD).
Pravo na popust imaju studenti svih nivoa studija i nezaposleni. Prilikom prijave potrebno je dostaviti dokaz o aktuelnom statusu studenta ili nezaposlenosti (npr. skeniran indeks).
Pravo na popust ostvaruju i grupe od minimalno tri člana koje se prijavljuju ispred iste organizacije ili ustanove.
KONTAKT
Ukoliko ste odlučili da se prijavite ili imate bilo kakvih pitanja u vezi sa Letnjom školom statistike, budite slobodni da nam se obratite na:
E-mail adresu CBG-a: cbg@ff.uns.ac.rs
Kontakt telefon: 0611433195 (Asistent MA Ilija Milovanović)
Formular za prijavu za Letnju školu statistike
Potrebne informacije o plaćanju možete preuzeti u PDF formatu

BIOGRAFIJE PREDAVAČA
Doc. dr Bojana Dinić

Doc. dr Bojana Dinić zaposlena je na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu od 2009. godine. Član je Centra za bihejvioralnu genetiku od njegovog osnivanja, kao i Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta. Angažovana je na predmetima iz oblasti psihometrije na svim nivoima studija, a na doktorskim studijama, pored psihometrijskog predmeta, angažovana je i na metodološkom predmetu. Takođe, jedan je od organizatora seminara za usavršavanje nastavnika u vezi sa unapređenjem primene testova znanja u nastavi i jedan od autora Testa opšte informisanosti.
Uža oblast njenog interesovanja odnosi se na ispitivanje maladaptivnih osobina ličnosti i na ispitivanje determinanti i korelata agresivnog i nasilnog ponašanja, uključujući proveru i konstrukciju adekvatnih upitničkih mera za procenu pomenutih fenomena. Autor je više od 35 naučnih radova, publikovanih u međunarodnim i nacionalnim časopisima, i još većeg broja saopštenja na naučnim međunarodnim i nacionalnim naučnim skupovima.
U oblasti statistike ekspert je za sledeće metode obrade podataka: multivarijatne analize (npr. eksplorativna faktorska analiza); konfirmatorna faktorska analiza i strukturalno modelovanje; klasična ajtem-analiza i analiza po Teoriji odgovora na stavke (Item Response Theory), kao i analize pripreme podataka (npr. analiza nedostajućih podataka).
U oblasti metodologije ekspert je za osmišljavanje i realizaciju složenih (kombinovanih, medijatorskih i moderatorskih) korelacionih i eksperimentalnih istraživačkih nacrta.

E-mail adresa predavača: bojana.dinic@ff.uns.ac.rs

Asist. dr Željka Nikolašević

Asist. dr Željka Nikolašević je u periodu od 2011. do 2018. bila zaposlena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu kao istraživač-saradnik na republičkom projektu, a od oktobra 2018. je zaposlena kao asistent s doktoratom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Na osnovnim akademskim studijama, angažovana je na predmetima iz oblasti kognitivne psihologije (Neuropsihologija i Kognitivna rehabilitacija), kao i predmetu Veštine komunicranja, dok je na master akademskim studijama angažovana na metodološkom predmetu (Naučno-istraživački rad). Član je Centra za bihejvioralnu genetiku od njegovog osnivanja. Uže oblasti njenih interesovanja uključuju bihejvioralnu genetiku, neuropsihologiju i psihologiju ličnosti. Iz ovih oblasti ima veliki broj radova objavljenih u međunarodnim i nacionalnim časopisima, kao i veliki broj saopštenja na naučnim međunarodnim i nacionalnim skupovima.
U oblasti statistike, ekspert je za obradu podataka koja se zasniva na predikciji (višestruki, hijerarhijski, mešoviti i kategorijalni regresioni modeli; analiza vremenskih serija), za obradu kategorijalnih podataka, a posebno za složene biometrijske modele koji se primenjuju u okviru blizanačanih studija.
U oblasti metodologije, ekspert je za osmišljavanje i realizaciju korelacionih, transferzalnih i longitudinalnih istraživačkih nacrta.

E-mail adresa predavača: zeljkanikolasevic@ff.uns.ac.rs.

Asist. MA Ilija Milovanović

Asist. MA Ilija Milovanović je zaposlen na Odseku za psihologiju od 2015. godine i član je Centra za bihejvioralnu genetiku od njegovog osnivanja. Njegovo interesovanje u oblasti istraživačkog rada usmereno je na ispitivanje fenomena u oblasti psihologije obrazovanja, psihologije matematičkih sposobnosti i bihejvioralne genetike. Angažovan je na nekoliko kurseva na osnovnim i master akademskim studijama psihologije koji proizilaze iz oblasti pedagoške psihologije i metodike nastave. U navedenim oblastima autor je velikog broja istraživačkih radova i saopštenja na naučnim skupovima od međunarodnog i nacionalnog značaja.
U oblasti statistike njegova interesovanja su dominantno usmerena na obrade podataka koji se koriste u transferzalnim i longitudinalnim bihejvioralno-genetičkim modelima. Iz ove oblasti Ilija se dodatno usavršavao na Univerzitetu u Bilefeldu tokom studijskog boravka u Nemačkoj 2018. godine. Pored toga, ima značajno iskustvo u dizajniranju i analizi podataka u kontekstu analiza moderacije i medijacije, kao i u kontekstu ostalih formi strukturalnog modelovanja. Od 2018. godine je sekretar u "Primenjenoj psihologiji" - vodećem naučnom časopisu nacionalnog značaja iz oblasti psihologije.

E-mail adresa predavača: ilijamilovanovic@ff.uns.ac.rs

Asist. MA Milan Oljača

Asist. MA Milan Oljača je zaposlen na Odseku za psihologiju od 2016. godine. Član je Centra za bihejvioralnu genetiku od njegovog osnivanja. Njegove uže oblasti interesovanja su primenjena statistika, psihologija ličnosti i kriminalistička psihologija. Angažovan je na velikom broju predmeta na osnovnim studijama psihologije iz oblasti metodologije psiholoških istraživanja i psihologije ličnosti.
U skladu sa naučno-istraživačkim preferencijama, autor je velikog broja radova u oblasti psihologije individualnih razlika i kriminalističke psihologije, i još većeg broja saopštenja na naučnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama.
U oblasti statistike, ekspert je za obrade podataka koje se zasnivaju na strukturalnom modelovanju, linearnim modelima i neparametrijskim metodama, kao i za pripremu podataka za obradu (npr. metode zamene nedostajućih podataka) i primenu kompleksnih multivarijatnih analiza. Pored toga, ima bogato iskustvo i u dizajniranju procedura i analizi podataka u oblastima ekonomije i marketinga (npr. MaxDiff analiza), kao i u primeni velikog broja softvera za analizu podataka.

E-mail adresa predavača: milanoljaca@ff.uns.ac.rsLetnja škola statistike se realizuje uz podršku kompanije "Valicon"

 
© 2016 Centar za bihejvioralnu genetiku